Versie d.d. 16 oktober 2021

YoungSeven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze Privacyverklaring, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg).

Doelstelling en activiteiten

YoungSeven is een initiatief van de parochies van de regio Schagen. YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, gezellige, actieve, inspirerende en uitdagende activiteiten voor jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar.

De parochies van de regio Schagen (hierna: betrokken parochies) zijn:

 • Christoforus, Gedempte Gracht 64, 1741 GD Schagen, 0224-212415
 • Wieringermeer, Prof.G.Molièrestraat 23, 1771 AE Wieringerwerf, 0227-601255
 • Hippolytus, Hoofdstraat 12, 1777 CB Hippolytushoef, 0227-591296
 • Wulfram, Kerkstraat 55, 1738 BJ Waarland, 0226-421283
 • Martinus, Rijdersstraat 107, 1735 GC ’t Veld, 0226-421264
 • L.V. Onbevlekt Ontvangen, ’t Paadje 24, 1733 NE Nieuwe Niedorp, 0226-411455
 • Hart van Jezus, Middenweg 541, 1704 BE Heerhugowaard, 072-571133
 • Familie, Jan Glijnisweg 30, 1703 RL Heerhugowaard, 072-5710263

Bestuur en uitvoering

De stuurgroep van YoungSeven (hierna: stuurgroep) is verantwoordelijk voor het beleid m.b.t. het zorgvuldig omgaan met de bij YoungSeven aanwezige en verwerkte persoonsgegevens.

De stuurgroep bestaat uit:

 • Pastoor Tilma
 • Rianne Nooder
 • Jim Kuiper
 • Nico Quaedvlieg
 • Annemiek Meijerink
 • Jeanette van Vilsteren (penningmeester)

Contactgegevens

YoungSeven is bereikbaar via de volgende kanalen:

 • E-mail: secretariaat@youngseven.nl
 • Website: www.youngseven.nl
 • Via de contactgegevens van de betrokken parochies (zie hierboven)

Betrokkenen – van wie verwerken we persoonsgegevens en wat doen we ermee?

YoungSeven verwerkt (d.w.z. slaat op en gebruikt) persoonsgegevens van de volgende categorieën betrokkenen in Nederland:

 1. Stuurgroepleden
 2. Vrijwilligers en functionarissen van de betrokken parochies
 3. Donateurs
 4. Aspirant leden
 5. Leden, deelnemers aan activiteiten en hun ouders/verzorgers
 6. Invullers van het inschrijfformulier op de website
 7. Afzenders van e-mails aan het secretariaat van YoungSeven (secretariaat@youngseven.nl)

Stuurgroepleden

Opgeslagen persoonsgegevens:

 1. Naam
 2. Adres, woonplaats
 3. Geboortedatum
 4. Email
 5. Telefoonnummer
 6. Bankgegevens
 7. Foto’s waarop betrokkene herkenbaar in beeld is
 8. Video’s waarop betrokkene herkenbaar in beeld is

Verwerking (van persoonsgegevens A t/m H):

 • Opslag (A t/m H)
 • Doorgeven aan de betrokken parochies (A t/m H)
 • Publiceren in parochiebladen, dorpsbladen en op de websites van de betrokken parochies en op de website van YoungSeven (A,G,H)
 • Informatievoorziening aan de leden, deelnemers en hun ouders / verzorgers (A,B,D,E,G,H)
 • Uitwisselen van informatie binnen de stuurgroep (A t/m H)
 • Uitbetalen van declaraties (F)

Bewaartermijn:

 • Gegevens van stuurgroepleden blijven bewaard, ook na beëindiging van het lidmaatschap van de stuurgroep. Op verzoek van het voormalige stuurgroepslid wordt, indien mogelijk, het gebruiken van de gegevens, met onmiddellijke ingang gestaakt en worden de gegevens binnen 4 weken na een dergelijk verzoek verwijderd, tenzij er dwingende wettelijke redenen zijn om een dergelijk verzoek te weigeren.

Vrijwilligers en functionarissen van de betrokken parochies

Opgeslagen persoonsgegevens:

 1. Naam
 2. Adres, woonplaats
 3. Geboortedatum
 4. Email
 5. Telefoonnummer
 6. Bankgegevens
 7. Foto’s waarop betrokkene herkenbaar in beeld is
 8. Video’s waarop betrokkene herkenbaar in beeld is

Verwerking (van persoonsgegevens A t/m H):

 • Opslag (A t/m H)
 • Publiceren in parochiebladen, dorpsbladen en op de websites van de betrokken parochies en op de website van YoungSeven (A,G,H)
 • Informatievoorziening aan de leden, deelnemers en hun ouders / verzorgers (A,B,D,E,G,H)
 • Uitwisselen van informatie binnen de stuurgroep (A t/m H)
 • Uitbetalen van declaraties (F)

Bewaartermijn:

 • Gegevens van vrijwilligers en functionarissen blijven bewaard, ook na beëindiging van hun functie binnen de betrokken parochies. Op verzoek van de voormalige vrijwilliger of functionaris wordt, indien mogelijk, het gebruiken van de gegevens, met onmiddellijke ingang gestaakt en worden de gegevens binnen 4 weken na een dergelijk verzoek verwijderd, tenzij er dwingende wettelijke redenen zijn om een dergelijk verzoek te weigeren.

Donateurs

Opgeslagen persoonsgegevens:

 1. Naam
 2. Adres, woonplaats
 3. Email
 4. Telefoonnummer
 5. Bankgegevens

Verwerking (van persoonsgegevens A t/m E):

 • Opslag (A t/m E)
 • Uitwisselen van informatie binnen de stuurgroep (A t/m E)
 • Onderhouden van contact (A t/m D)

Bewaartermijn:

 • Gegevens van donateurs blijven bewaard. Op verzoek van een donateur wordt, indien mogelijk, het gebruiken van de gegevens, met onmiddellijke ingang gestaakt en worden de gegevens binnen 4 weken na een dergelijk verzoek verwijderd, tenzij er dwingende wettelijke redenen zijn om een dergelijk verzoek te weigeren.

Aspirant leden

Opgeslagen persoonsgegevens:

 1. Naam
 2. Adres, woonplaats
 3. Geboortedatum
 4. Email
 5. Telefoonnummer

Verwerking (van persoonsgegevens A t/m E):

 • Opslag (A t/m E)
 • Benaderen voor deelname aan activiteiten (A,B,D,E)
 • Uitwisselen van informatie binnen de stuurgroep (A t/m E)

Bewaartermijn:

 • Gegevens van aspirant leden blijven bewaard. Op verzoek van het aspirant lid wordt, indien mogelijk, het gebruiken van de gegevens, met onmiddellijke ingang gestaakt en worden de gegevens binnen 4 weken na een dergelijk verzoek verwijderd, tenzij er dwingende wettelijke redenen zijn om een dergelijk verzoek te weigeren.

Leden, deelnemers aan activiteiten en hun ouders/verzorgers

Opgeslagen persoonsgegevens:

 1. Naam
 2. Adres, woonplaats
 3. Geboortedatum
 4. Email
 5. Telefoonnummer
 6. Bankgegevens
 7. Foto’s waarop betrokkene herkenbaar in beeld is
 8. Video’s waarop betrokkene herkenbaar in beeld is

Verwerking (van persoonsgegevens A t/m H):

 • Opslag (A t/m H)
 • Publiceren in parochiebladen, dorpsbladen en op de websites van de betrokken parochies en op de website van YoungSeven (G,H)
 • Informatievoorziening aan de leden, deelnemers en hun ouders / verzorgers (A,B,D,E,G,H)
 • Uitwisselen van informatie binnen de stuurgroep (A t/m H)
 • Uitbetalen van declaraties (F)

Bewaartermijn:

 • Gegevens van leden, deelnemers en hun ouders/verzorgers blijven bewaard, ook na beëindiging van deelname aan YoungSeven. Op verzoek van de betrokkene wordt, indien mogelijk, het gebruiken van de gegevens, met onmiddellijke ingang gestaakt en worden de gegevens binnen 4 weken na een dergelijk verzoek verwijderd, tenzij er dwingende wettelijke redenen zijn om een dergelijk verzoek te weigeren.

Invullers van het inschrijfformulier op de website

Opgeslagen persoonsgegevens:

 1. Naam
 2. Email

Verwerking (van persoonsgegevens A t/m B):

 • Opslag (A,B)
 • Contact opnemen (A,B)

Bewaartermijn:

 • Gegevens van invullers van het inschrijfformulier blijven 4 weken bewaard en worden vervolgens vernietigd. Op verzoek van de betrokkene wordt, indien mogelijk, het gebruiken van de gegevens, met onmiddellijke ingang gestaakt en worden de gegevens binnen 4 weken na een dergelijk verzoek verwijderd, tenzij er dwingende wettelijke redenen zijn om een dergelijk verzoek te weigeren.

Afzenders van e-mails aan het secretariaat van YoungSeven (secretariaat@youngseven.nl)

Opgeslagen persoonsgegevens:

 1. Naam
 2. Email

Verwerking (van persoonsgegevens A t/m B):

 • Opslag (A,B)
 • Contact opnemen (A,B)

Bewaartermijn:

 • Gegevens van afzenders van e-mails aan het secretariaat van YoungSeven blijven bewaard. Op verzoek van de betrokkene wordt, indien mogelijk, het gebruiken van de gegevens, met onmiddellijke ingang gestaakt en worden de gegevens binnen 4 weken na een dergelijk verzoek verwijderd, tenzij er dwingende wettelijke redenen zijn om een dergelijk verzoek te weigeren.

Verdere details verwerking – hoe doen we dat?

 1. Gegevens worden opgeslagen:
  • Op de computers en smartphones van de stuurgroepleden.
  • Hardcopy bij het secretariaat
 2. Publiceren op de website
  • Tekstverslagen van gehouden activiteiten, waarin mogelijk namen worden genoemd van vrijwilligers en functionarissen. Namen van deelnemers worden niet genoemd.
  • Plaatsen van foto’s en video’s. Hiervoor wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan de herkenbare personen. Deze toestemming wordt opgeslagen door het secretariaat van YoungSeven. Deze toestemming kan ten allen tijde worden ingetrokken, waarop de betrokkene onherkenbaar wordt gemaakt of de foto/video wordt verwijderd.
 3. Informatievoorziening aan de leden, deelnemers en hun ouders / verzorgers. Hiervoor gebruikt YoungSeven e-mail, post, telefoon en (groepen binnen) Whatsapp.
 4. Uitwisselen van informatie binnen de stuurgroep. Hiervoor gebruikt YoungSeven e-mail, post, telefoon en (groepen binnen) Whatsapp.

Met personen, bedrijven en organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. YoungSeven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op dit moment heeft YoungSeven alleen een bewerkersovereenkomst met onze webmaster, Patrick Haring, t.b.v. het technisch en inhoudelijk onderhouden van de website van YoungSeven.

Wat doen we niet met uw gegevens?

YoungSeven verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Social media

YoungSeven heeft geen accounts op social media platforms. YoungSeven is online vindbaar via de website (www.youngseven.nl) en gebruikt Whatsapp voor communicatie binnen de stuurgroep en contact met leden, deelnemers en hun ouders/verzorgers. Binnen Whatsapp maakt YoungSeven gebruik van zogenaamde app-groepen.

Beveiliging

YoungSeven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@youngseven.nl of de contactgegevens van de betrokken parochies.

Cookieverklaring

De website YoungSeven (www.youngseven.nl) maakt beperkt gebruik van “Cookies”. Zie ook de Cookieverklaring op de website.

Rechten van betrokkenen – wat zijn uw rechten?

De AVG kent aan de betrokkenen, van wie persoonsgegevens zijn opgeslagen, onder andere de volgende rechten toe:

 • Het recht op inzage in de eigen persoonsgegevens.
 • Het recht om onjuiste gegevens te corrigeren.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens dan wel de toestemming voor het verwerken in te trekken.
 • Het recht om digitaal opgeslagen persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere verwerker.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de stuurgroep via secretariaat@youngseven.nl of via de contactadressen van de betrokken parochies.

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

YoungSeven wil u er tenslotte op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).